Vägval för Norrköping

Regionförstoring med Smålandslän, höghastighetståg eller remake av stambanan och en ny bosättningslag för nyanlända flyktingar det är frågor som snurrat runt de senaste dagarna i huvudet på Norrköpingspolitikerna.

Ingen av dessa frågor påverkar dagens politik speciellt mycket. Regionförstoringen sker tidigast 2019, om ens då. Höghastighetstågen ligger ännu längre i fjärran. Start tidigast 2017 och ett operativt transportarbete omkring 2032.

Undantaget är de nyanlända som kommer att sätta positiva märken i tillväxtens utveckling redan efter några år.

Frågorna är inte lätta att hantera men för att kommunen ska ha en viss rådighet över ”problemen” eller utmaningarna som en del väljer att kalla dem måste man agera kraftfullt idag.

Översiktlig planering

Norrköping har sedan några år tillbaka kommit in i en positiv tillväxtspiral med många nya företagsetableringar och då är tillgången på bostäder och service är nyckelfaktorer för framgång. Fortfarande är bostadsbyggande en flaskhals på grund av många års avsaknad av efterfrågan. Det är en mixad utmaning som innehåller byggande av både hyresrätter och bostadsrätter. Det krävs både förtätning och utbyggnad på landet.

Nu har kommunen tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som innehåller prioriteringar och sträcker sig fram till år 2035. Ny bebyggelse ska främst ske genom så kallad förtätning, staden ska växa inifrån och ut som stadsplaneringsnämnden påpekar.

Norrköping har sedan tidigare en översiktlig och gemensam plan för de två största städerna i Östergötland och man har en plan för staden samt en för landsbygden. Dessa planeringsinstrument behövs för att staka ut en visionär riktning för tillväxt i regionen oavsett vem eller vad man ska attrahera.