• Befintlig bebyggelse berörs inte av de nya reglerna. Foto: Tommy Pettersson
  • Lasse Bäckman och landshövdingen samtalar om den Östgötska skärgården Foto: Tommy Pettersson

Utvidgade strandskyddsområden

Ett fortsatt utvidgat strandskydd till 150 meter vid Vättern, Roxen, Asplången samt kust och skärgård har Länsstyrelsen i Östergötland föreslaget efter en översyn av strandskyddet i sex östgötska kommuner. Land- och vattenområden med stora natur- och friluftsvärden kan få ett strandskydd upp till 300 meter.

De kommuner som ligger vid den Östgötska skärgården, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik har fått utökad betänketid till den förste oktober för att komma in med synpunkter. Just nu diskuterar de tre kommunerna med varandra för att om möjligt föra fram gemensamma ståndpunkter.

Två olika intressen

Efter den 31 december 2014 gäller strandskydd inom utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av de nya bestämmelserna i miljöbalken. Länsstyrelsen genomför därför en översyn av de utvidgade strandskyddsområdena. Länsstyrelsen får besluta att utvidga det generella strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Den föreslagna utvidgningen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till strandområden och upplevelser vid sjöarna.

– Stränderna vid Vättern och Östgötaskärgården är unika miljöer som är mycket värdefulla både för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet. Strandskyddet är en viktig del i att säkerställa dessa värden nu och i framtiden, säger naturvårdsdirektör Claes Svedlindh och fortsätter.

– Stränderna vid Vättern och Östgötaskärgården är unika miljöer som är mycket värdefulla både för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet. Strandskyddet är en viktig del i att säkerställa dessa värden nu och i framtiden, säger Claes Svedlindh.

Från år 1975

Länsstyrelsen ser alltså över det utvidgade strandskyddet i Motala, Vadstena, Ödeshög, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner. Vättern, Roxen, Asplången samt kust och skärgård är skyddsvärda områden där strandskyddet har varit utvidgat till 150 meter på land och i vatten sedan 1975. I övriga områden gäller generellt strandskydd, det vill säga 100 meter. Inom sammanhängande bebyggelse, bakom järnvägar och vägar eller inom planlagda områden föreslås inget utvidgat strandskydd, om det inte finns värden som motiverar detta.

– Den föreslagna strandskyddsgränsen är anpassad efter områdenas natur- och friluftsvärden. Inom områden som saknar betydelse för strandskyddet, till exempel bebyggda områden, sker ingen utvidgning. Detta kommer att förenkla hanteringen hos kommuner och andra myndigheter, säger länsråd Kristina Zetterström i en kommentar.

I Valdemarsvik finns det ett flertal områden som redan är exploaterade och eftersom man vill vara en attraktiv kommun i framtiden när det gäller boendet så är frågan oerhört viktig.

– Vi vill som en liten kommun få fler människor att bosätta sig hos oss och vi har planer på både fritidsboende och permanentboende i Valdemarsvik därför är det oerhört viktigt för oss att vi kan förena olika intressen , säger kommunalrådet Lasse Bäckman.