• Marie Morell oppositionsråd och 2:e vice ordförande regionstyrelsen. Foto: Tommy Pettersson

Underskotten skenar i vården

Region Östergötland har stora utmaningar att nå ekonomisk balans för de sjukvårdande verksamheterna. Idag kan vi notera att underskotten skenat iväg till drygt minus 300 miljoner kronor.

Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar därför på en extern hjälp, ska genomföra en analys av Region Östergötlands nuläge samt vilka åtgärder som kan och bör vidtas för att långsiktigt nå balans i ekonomi och verksamhet.

Konsekvensanalys krävs

Underskotten i de sjukvårdande verksamheterna har nu ökat vilket är ohållbart med den utveckling som vården går till mötes och som även beskrivs i den ekonomirapport som Region Östergötland gjort. Olika åtgärdsplaner presenteras i årsbudgeten för regionstyrelsen och i produktionsenheternas verksamhetsplaner. Utöver detta föreslår vi att regiondirektören ska återkomma i mars med en aktualiserad ekonomi för 2018 samt handlingsplaner och konsekvensanalyser för dessa.

Stopp för extra bonusar

Åtgärdsplaner har gjorts vid upprepade tillfällen utan att de fått önskad effekt. Den stora satsningen på 24-sju-verksamheten har i en färsk rapport visat att det inte gav den effekt man hade önskat gällande fler anställda inom dessa verksamheter. De stopp för extra bonusar, som beslutet om 24sju innebar, har fått frångås för att klara bemanning och därmed tillgängligheten för svårt sjuka patienter. Arbetet med Hållbar verksamhet har inte heller tydligt visat några konkreta resultat ännu, då det fortsatt är brist på vårdplatser och operationskapacitet.

 Vi anser därför att en tydlig extern analys av Region Östergötlands situation måste göras omgående, samt vilka åtgärder som kan och bör vidtas för att långsiktigt nå balans i ekonomi och verksamhet

 

Marie Morell, M

Anders Eksmo, KD