• Regeringen gav lugnade besked åt Norrköping. Foto: Tommy Petterson

Tidplanen ligger fast för Norrköping

När regeringen presenterade infrastrukturpropositionen som bildar underlag till den kommande nationella trafikplanen var det idel glada miner i Norrköpings kommun. Propositionen gav klara besked till städerna längs den kommande Ostlänkens sträckning. Norrköping är först ut med sin byggstart i augusti 2017 då man börjar med att flytta godsbangården.

Trots att pengaflödet kommer lite senare än vad de flesta kommunpolitiker önskat sig är man ändå nöjda att den politiska linjen om att Ostlänken ska byggas ligger fast. Regeringens ambition är att bygga hela höghastighetssystemet Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö ligger fast.

Höghastighetståg ?

Ostlänken är en åtgärd i en nationell plan och ska genomföras och får ses som första steget i nya stambanor. Arbetet med att bygga den nya höghastighetsjärnvägen kommer att ske etappvis och i den takt ekonomin tillåter men starten sker i Norrköping på utsatt tid.

– Vi välkomnade beskedet om att hela finansieringen av Ostlänken fanns med i infrastrukturpropositionen för nu har den sista pusselbiten fallit på plats för byggstart i Norrköping år 2017, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter.

– Just nu pågår intensiva förhandlingar med Trafikverket om vårt stationsläge om det ska vara upphöjt läge eller ej. Placeringen och sträckningen är klara för Norrköpings del och Sverigeförhandlarna är klara. Nu gäller det att komma överens om de sista delarna i kommunerna när det gäller kostnader och vem som ska betala vad.

Med vilken hastighet?

Östgötametropolerna vill ha nya stambanor för höghastighetståg för att bygga samman tillväxtregionerna och därmed underlätta arbetspendling till storstäderna. Det är välkommet att regeringen tydliggör att Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman med ett modernt järnvägsnät. Det räcker inte bara med att satsa på att ta igen det eftersatta underhållet.Ett robust järnvägsnät kräver nya spår.

Ostlänken är ett viktigt infrastrukturprojekt som skapar möjlighet att utveckla järnvägen men även andra delar av samhällsbygget. Infrastrukturproposition gäller för perioden 2018-2029 och bostadsbyggandet har varit i fokus när man tagit fram planen vilket är en förutsättning för att nå de 700 000 nya bostäder som man vill åstadkomma på lite sikt.