Socialdemokraterna pekar ut vägen till ett jämlikt samhälle

I veckan får Östergötland besök av den världsledande forskaren inom området jämlikhet och hälsa Sir Michael Marmot, professor vid University College i London.

Sir Michael Marmot har haft stort inflytande på hälsopolitiken internationellt och var ordförande för WHO:s kommission som 2008 presenterade sin slutrapport Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Kommissionens slutsats var att jämlikhet i hälsa skapas genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna.

En (S) kommission och ett konkret program för jämlik hälsa

Socialdemokraterna i Östergötland har tagit fasta på WHO:s och Sir Michael Marmots rekommendationer för jämlik hälsa och slutrapportens tydlighet om politikens möjligheter att påverka människors hälsa genom att tillsätta Socialdemokraterna i Östergötland kommission för jämlik hälsa. Kommissionen, som bestod av nio forskare vid Linköpings universitet och tolv socialdemokratiska företrädare, presenterade i oktober 2013 sin slutrapport med sammanlagt 67 åtgärdsförslag och 9 rekommendationer för jämlik hälsa.

Socialdemokraterna i Östergötland har tagit ett ytterligare viktigt steg för ökad hälsa och social hållbarhet i Östergötland. Detta genom att vi före sommaren kommer att kunna presentera ett konkret politiskt program för ett jämlikt och jämställt samhälle; ett program som i hög uträckning bygger på kommissionens vetenskapliga underlag och rekommendationer och som slår fast att det övergripande målet är att integrera hälsa i alla politiska beslut.

Alla människor ska ges förutsättningar att påverka sin tillvaro

Vi socialdemokrater har samarbetat, lyssnat och lärt av forskningen. Vi tar med stort intresse också del av Östgötakommissionens värdefulla resultat såväl som av andra aktörers arbete. Vi har tagit till oss budskapet att alla politiska beslut påverkar människors hälsa och anser att den viktigaste insatsen för god och jämlik hälsa är att ge förutsättningar för alla människor att kunna påverka sin tillvaro. Vår politiska ambition kan i enlighet med (S) kommissionens första rekommendation, sammanfattas på följande sätt.

Alla oavsett talang, intresse, yrkesval eller boendeplats ska ges möjlighet att utvecklas och leva i sociala och ekonomiska sammanhang där man kan känna, gemenskap, yrkesstolthet och arbetsglädje, hopp och framtidstro.

Att arbeta för ett jämlikt samhälle är ett sätt att säkerställa mänskliga behov och rättigheter. Det är också ett sätt att bidra till ett tryggare samhälle, ökad delaktighet, social sammanhållning, hopp och framtidstro. Socialdemokraterna i Östergötland presenterar en politik som sätter rättvisa och alla människors lika värde i centrum. Socialdemokratisk politik pekar ut vägen till ett jämlikt och jämställt samhälle.

Mats Johansson (S), Ordförande för Socialdemokraterna i Östergötlands kommission för jämlik hälsa 2012-2013, Oppositionsråd, Landstinget i Östergötland.

Birgitta Larsson (S), Samordnare för Socialdemokraterna i Östergötlands kommission för jämlik hälsa 2012-2013, Ledamot i Landstingsfullmäktige.