• Sophia Jarl (M) gruppledare och oppositionsråd Norrköping.

Politik för en ny tid

För att lyckas i en värld präglad av globalisering, handel, öppenhet, samarbeten, kunskap, migration och valfrihet behöver Sverige ställa om från industrisamhälle till ett modernt tjänstesamhälle. Alla politiska partier måste genomgå ett förändringsarbete med insikten att arbetsmarknaden och företagens förutsättningar att växa är det viktigaste att reformera.

I vanliga fall när jag pratar näringslivspolitik brukar jag koncentrera mig till vad den kommunala politiken kan göra för att underlätta för företagen i regionen. Att grundutbilda människor så att det finns en bred, attraktiv kompetens på arbetsmarknaden är avgörande för arbetsgivare som ska anställa mer personal. Som jag ser det är grundutbildad personal ett av de viktigaste verktygen för att företagen ska klara av att utvecklas och växa. Men givetvis finns det andra reformer, kopplade till företagande, som vi bör driva.

Erkänn enkla jobb

Ett jobb betyder allt brukar vi säga. Men vänd gärna på det - att få ett hushållsnära jobb utfört kan också betyda allt. Detta borde rimligtvis ge oss en winwin-situation i förhållandet till RUT- och ROT. Jag anser att vi ska fortsätta att utöka den här sektorn med fler typer av hushållsnära tjänster. Den som säger emot måste kunna presentera ett hållbart alternativ för hur människor med lägre utbildning och erfarenhet annars ska komma in på en alltmer krävande arbetsmarknad. Vi ska ha en snabb etablering på arbetsmarknaden genom att sänka trösklarna och i den här sektorn skapar vi sysselsättning både på lång och kort sikt.

Låg skatt på låga löner

Vi måste fortsätta det reformarbete av skatter som Anders Borg påbörjade under alliansens regeringstid. Lönebildningen ska vara parternas. Även om jag nu tycker att det går väl långsamt mellan fack och parter (och det beror oftast på heliga kor som fackorganisationerna har svårt att släppa). Politiken ska ta ansvar för beslut om arbetsgivaravgifter och skattenivåer. Vi måste komma ihåg att det inte är lönenivån som är avgörande – utan vad som finns kvar i plånboken när skatten är betald. Därför är det rimligt att de som tjänar minst också betalar väldigt låga skatter eller kanske ingen skatt alls.

Reformera arbetsrätten

Den här frågan är alltid komplicerad att diskutera. Å ena sidan slits vi mellan nuvarande arbetsrätt som ger anställda mer trygghet å andra sidan måste vi alltid beakta att nuvarande system försvårar för företagen att tillsvidareanställa. Många företag har helt enkelt inte råd med en misslyckad anställning. Avstampet för mig handlar dock om att fler måste jobba och då måste företagen våga anställa. Vi behöver ha arbetsrättsliga regler som harmoniserar med hur arbetslivet ser ut idag.

De stora industriernas tid är förbi. Det var de som klarade ett visst bortfall av arbetskraft. Idag är många företag sårbara när anställda inte kan arbeta. Små företag har inte ur ett produktionsperspektiv råd att betala tillfälliga sjukskrivningar samtidigt som de ska betala vikarier. Med det sagt så måste vi våga modernisera arbetsrätten på ett sätt som ger företagen större handlingsutrymme.

Jag hoppas att vi moderater har mod att ta ut svängarna i kommande reformarbete. Med det menar jag att vi måste utmana de strukturer som även vi varit med och byggt upp under åren 2006-2014. Låt oss se om vi kan hitta nya arbetsmarknader så fler människor kommer i arbete. Det skulle betyda mycket även för integrationen, välfärden, tryggheten och för människors vardag.

Sophia Jarl (M)
gruppledare och oppositionsråd Norrköping