Omdebatterat strandskydd färdigbeslutat

Efter översyn har Länsstyrelsen Östergötland fattat beslut om att förändra gränserna för strandskyddet i länets kustkommuner Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Generellt har strandskyddet minskat på land och utökats i vattnet. I måndags fattades det sista beslutet i länsstyrelsens översyn.

– Strandskyddet har tidigare varit 150 meter längs hela kusten och skärgården i Östergötland men nu är det förändrat så att det utökade strandskyddet endast gäller där det är motiverat. På 100 platser har vi tagit bort det utökade strandskyddet med anledning av bebyggelse eller på öar där man har djurhållning, säger Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Kontroversiell fråga

Strandskyddet finns för att allmänheten ska få tillgång till platser för bad och friluftsliv men också för att skydda växter och djur som lever i vatten och på land. Vid normalt vattenstånd är det allmänna strandskyddet 100 meter om inte annat beslutats. Claes Svedlindh menar att det är en kontroversiell och väl omdiskuterad fråga med enskilda intressen i konflikt med de allmänna.

– Vi har haft en hel del remissvar, framför allt i skärgården, och har lyssnat på kommunerna. Ett exempel är Tyrislöt, säger han.

Riksinresse

Det finns några platser längs de östgötska stränderna som är av riksintresse och de har man valt att skydda extra med utökat strandskydd uppemot 300 meter, Claes Svedlindh påpekar dock att det finns relativt få riksintressen i Östergötland.

Bland de områden som fått förändrat strandskydd finns förutom kust och skärgård även sjöarna Roxen och Asplången. Sjön Asplången som ligger i Söderköpings och Norrköpings kommun har strandområden med höga naturvärden knutna till barrskog med högt inslag av ädellövträd. Länsstyrelsen bedömer att det generella strandskyddet måste utökas till 150 meter inom landområdet för att säkerställa Asplångens höga natur- och friluftsvärden. Den delen av Asplången som ligger i Norrköpings kommun har i dag i huvudsak orört strandområde med undantag på åkermarken.

300 meter

Sjön Roxen är utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten för naturvård samt ett särskilt värdefullt vatten för fiske inom miljömålet levande sjöar och vattendrag. På land kantas Roxen i huvudsak av skogslandskap i den som ligger i Norrköpings kommun. Länsstyrelsen bedömer att Roxens höga värde ur strandskyddssynpunkt motiverar ett utvidgat strandskydd till 150 meter i vissa områden och 300 meter inom ett område med särskilt höga naturvärden.

– Det handlar om svåra avvägningar men de beslut vi nu fattat bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i länet, säger länsråd Kristina Zetterström. I och med översynen har det utvidgade strandskyddet fått tydliga motiveringar och anpassade gränser.

Kajsa Nilsson

kajsa.nilsson@ norrkopingsmagazinet.se