Nu är Ostlänksbygget igång

Trafikverket infriar nu sina löften till Norrköpings kommun i och med att tilldelning för projekt Ostlänkens första entreprenad gällande mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan sätts igång.

 Precis som Norrköpings politikerna i Kvartetten hoppats på kommer byggstart att ske under 2017. Spåret är lagt men det finns fortfarande stora frågetecken kring dragning, stationsläget och tidplanen som hela tiden förändras på grund av kostnadsökningar.

Även frågorna om vilken hastighet som tågen ska fara fram i samt alternativa finansieringslösningar, som ploppar fram under resans gång, är politiska spörsmål som måste processas politiskt inte i något annat forum.

Ny järnväg mellan Järna och ?

Kostnadsökning har inneburit ett senarelagt genomförande jämfört med gällande plan med ett planerat färdigställande efter 2029. Den långsamma utbyggnadstakten förstärker argumenten att lånefinansiera bygget av hela den nya höghastighetsjärnvägen.

Trafikverket nämner å sin sida att ett sådant finansieringsbeslut skulle medge en snabb utbyggnad och innebära att fördelarna med hela banan kommer tidigare. En järnvägssatsning som är nödvändig för att öka regionens och Sveriges attraktions- och konkurrenskraft. Med höghastighetsjärnvägen finansierad vid sidan av Nationella planen kan dessutom fler angelägna infrastrukturprojekt genomföras.

Arbetspendlingens betydelse

Regeringen har tidigare pekat ut att sträckorna Ostlänken (Järna–Linköping) och Lund–Hässleholm ska byggstartas under planperioden. Trafikverket föreslår att sträckorna Linköping – Tranås/Aneby och Göteborg–Borås därefter prioriteras för utbyggnad. Båda är sträckor med omfattande pendling, som i dag huvudsakligen sker med bil och buss. Vikten av att få en fungerande arbetspendling kan inte överkattas. Tillväxtfaktorn i företag och därmed även i samhället måste prioriteras när man går vidare i planeringen. Sedan återstår det att se med vilken hastighet.