Nu är länsstyrelsens översyn klar

Förändrat strandskydd längs östgötska kusten

Efter översyn har Länsstyrelsen Östergötland fattat beslut om att förändra gränserna för strandskyddet i länets kustkommuner Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Generellt har strandskyddet minskat på land och utökats i vattnet. I måndags fattades det sista beslutet i länsstyrelsens översyn.
– Strandskyddet har tidigare varit 150 meter längs hela kusten
och skärgården i Östergötland men nu är det förändrat så att det utökade
strandskyddet endast gäller där det är motiverat. På 100 platser har vi tagit
bort det utökade strandskyddet med anledning av bebyggelse eller på öar där man
har djurhållning, säger Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen
Östergötland.

Kontroversiell fråga

Strandskyddet finns för att allmänheten ska få tillgång till
platser för bad och friluftsliv men också för att skydda växter och djur som
lever i vatten och på land.
Vid normalt vattenstånd är det allmänna strandskyddet 100
meter om inte annat beslutats. Claes Svedlindh menar att det är en
kontroversiell och väl omdiskuterad fråga med enskilda intressen i konflikt med
de allmänna.
– Vi har haft en hel del remissvar, framför allt i skärgården,
och har lyssnat på kommunerna. Ett exempel är Tyrislöt, säger han.

Riksinresse

Det finns några platser längs de östgötska stränderna som är
av riksintresse och de har man valt att skydda extra med utökat strandskydd
uppemot 300 meter, Claes Svedlindh påpekar dock att det finns relativt få
riksintressen i Östergötland.
Bland de områden som fått förändrat strandskydd finns förutom
kust och skärgård även sjöarna Roxen och Asplången. Sjön Asplången som ligger i
Söderköpings och Norrköpings kommun har strandområden med höga naturvärden
knutna till barrskog med högt inslag av ädellövträd. Länsstyrelsen bedömer att
det generella strandskyddet måste utökas till 150 meter inom landområdet för att
säkerställa Asplångens höga natur- och friluftsvärden. Den delen av Asplången
som ligger i Norrköpings kommun har i dag i huvudsak orört strandområde med
undantag på åkermarken.

300 meter

Sjön Roxen är utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt
vatten för naturvård samt ett särskilt värdefullt vatten för fiske inom
miljömålet levande sjöar och vattendrag.
På land kantas Roxen i huvudsak av skogslandskap i den som
ligger i Norrköpings kommun.
Länsstyrelsen bedömer att Roxens höga värde ur
strandskyddssynpunkt motiverar ett utvidgat strandskydd till 150 meter i vissa
områden och 300 meter inom ett område med särskilt höga naturvärden.
– Det handlar om svåra avvägningar men de beslut vi nu fattat
bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i länet, säger länsråd Kristina
Zetterström. I och med översynen har det utvidgade strandskyddet fått tydliga
motiveringar och anpassade gränser.