Medborgarna får påverka parkutveckling

Webbaserad enkät underlag för sociotopkarta

Nu inför Norrköpings kommun en karttjänst som ska ge medborgarna möjlighet att själva påverka sitt närområde. Genom en enkät tar kommunen del av invånarnas synpunkter och tar hänsyn till dessa vid utveckling av staden.
Man gör undersökningen i Norrköpings västra delar och kommer
sedan att utveckla projektet till fler områden om försöket slår väl ut. Till att
börja med undersöker kommunen upplevelser av områdena Fiskeby, Pryssgården,
Enebymo, Haga, Mariannelund och Lagerlunda. Resultaten av enkäten kommer att bli
en sociotopkarta, vilket hittills bara finns i ett fåtal svenska städer.
Sociotopkartan kommer att användas som planeringsunderlag för
kommunens fortsatta utveckling av de utvalda områdena. En sociotop är en
avgränsad plats där människor vistas och gör aktiviteter.
Med en sociotopkarta kan man se vilka sociotoper som finns i
staden och vilka sociala värden olika områden har.
– Det kan röra sig om allt ifrån möjligheten att ta en
promenad eller bara sitta i solen, till närheten till en lekplats för små barn.
När medborgarna berättar om vilka sociala värden som redan finns på en viss
plats får vi veta vad vi behöver bevara. När de berättar om vad som saknas kan
vi tydligt se både var vi behöver lägga våra insatser och vad som bör göras,
säger Maja Pålsson, landskapsarkitekt på tekniska kontoret.
Hur används området?
I den webbaserade enkäten får medborgaren själv välja vilka
frågor hen vill svara på och frågorna handlar om på vilket sätt grönområden
används och om de borde förbättras på något sätt, till exempel beträffande
skötsel och trygghet. Vid varje fråga markeras området på en karta för att
deltagaren enkelt ska kunna hänga med i vad frågan handlar om.
– Jag hoppas på att vi får ett bra underlag där Norrköpings
medborgare har uttryckt vad de tycker är viktigt i sin närmiljö så att vi kan ta
hänsyn till det i planeringsarbetet, säger Maja Pålsson.