• Jan Owe Larsson (M).
  • Per Larsson (KD).

Mät näringslivsklimatet regionalt

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. Den 22 maj släpptes årets enkätresultat och den nya rankingen släpps den 26 september, men man kan redan nu se att Östergötland generellt ökar i det sammanfattande omdömet till företagsklimatet i kommunerna.

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland tycker dock att det saknas riktade undersökningar om företagsklimatet på regional nivå. Regionen har ett stort ansvar gentemot våra företagare i näringslivsfrågorna och det finns mycket arbete kvar att göra för hur vi på bästa sätt kan främja näringslivsfrågorna i regionen. Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat in en motion i frågan, som tyvärr fick avslag.

Välfärdssektorn

Svenskt Näringsliv mäter bland annat attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän, men också vilket utrymme kommunerna ger till företagande inom t.ex. välfärdssektorn. Det finns årligen flertalet rapporter som mäter företagsklimatet i våra kommuner, men det är en bristvara på regional nivå. Skulle det finnas tillförlitliga mätningar på regional nivå skulle också samarbetet med kommunerna i syfte att främja näringslivet i Östergötland bli bättre. Ett bra företagsklimat är i allra högsta grad en viktig regional fråga.

Stort ansvar

Region Östergötland har ett stort ansvar gentemot våra företagare i regionen, inte minst genom Regionutvecklingsnämnden vars uppdrag bland annat är näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. En mätning om företagsklimatet på regional nivå kan då ligga som grund och analys för de utmaningar vår region och vår omvärld står inför. Det är viktigt att vi även på regional nivå kan ta till oss de utmaningar och möjligheter som finns för att utveckla näringslivet efter vad näringslivet behöver, och inte vad vi tror att det behöver.

Att kunna tillhandahålla mätningar och rapporter gällande näringslivsklimatet regionalt skulle underlätta det politiska arbetet, då regionen, likt kommunerna idag, skulle kunna mäta och jämföra Östergötland gentemot andra regioner. För att hela Östergötland ska utvecklas måste man se till helheten och inte bara till enskilda kommer.