LiU får ett nationellt centrum

Kunskapscentrum om våld mot barn

Regeringen kommer förmodligen att föresla att Linköpings universitet ska bli värd för ett nationellt kunskapscentrum kring våld och andra övergrepp mot barn.
Det är Socialstyrelsen som efter en internationell bedömning rekomenderar en sådan utnämning. Östergötland var ett av de två första landstingen i Sverige som 1981 utvecklade processer för att hantera övergrepp mot barn. Sedan mitten av 1990-talet har Linköping varit ett nav för arbetet med barn och ungdomar som utsatts för fysiska och sexuella övergrepp.

Carl är glad

Om regeringen beslutar i enlighet med förslaget innebär det en finansiering med fem miljoner kronor om året. Centrumet får en egen chef för att hålla ihop verksamheten, som ska utvärderas efter tre år.

Centrumet i Linköping som får namnet Barnafrid ska ta fram kunskap om våld och andra former av övergrepp mot barn i syfte att förbättra förebyggande åtgärder. 

Ett annat fokus är att utveckla metoder för tidig upptäckt av övergrepp och stöd till utsatta barn. 

Bakom LiU:s ansökan står Carl Göran Svedin, professor i barn och ungdomspsykiatri.

– Socialstyrelsens bedömning och rekommendation till regeringen är en bekräftelse på det mångåriga arbete som vi lagt ner för att utveckla såväl kunskap om som insatser till barn som far illa. Inte minst gäller det universitetets satsning på en barn- och ungdomspsykiatrisk professur specialinriktad mot barn som far illa och Region Östergötlands framsynta satsning på olika verksamheter till stöd för utsatta, inte minst BUP-Elefanten och Linköpings Barnahus, säger Carl Göran Svedin.

Högst rankat

Alliansregeringen uppdrog hösten 2014 åt Socialstyrelsen att göra en utlysning bland Sveriges statliga lärosäten för att inrätta ett nationellt centrum på området. 

Till slut lämnade tre universitet in en fullständig ansökan. 

När bedömningsprocessen var klar rankades Linköpings universitet högst, före Uppsala och Stockholm.

Bedömarna anser i sin rapport att ansökan från LiU är det som bäst fyller de uppsatta kriterierna. Man framhåller den tidigare forskningen inom barn- och ungdomspsykiatri, samarbetet med Barnahusen i Linköping och Norrköping samt BUP Elefanten. 

De existerande nätverken nationellt och internationellt är också imponerande, skriver de i sin rapport till Socialstyrelsen.