• Ordförande Roger Källs sätter ned foten och tar kamp för modellen. Foto: Emma Garzon

IVO kräver åtgärder inom missbruksvården

Nu har inspektionen för vård och omsorg, IVO, krävt att socialnämnden i Norrköpings kommun vidtar åtgärder för att säkerställa individuellt anpassade insatser inom missbruksvården.

Norrköping har tidigare gjort en medveten satsning på sin öppenvårdsverksamhet och ställer sig på flera punkter frågande till IVO:s krav.

Lika för alla

Kommunen menar att förutsättningen för en lättillgänglig service för samtliga invånare är socialtjänstens stora satsning på Öppen ingång till missbruksvården. Ungefär 560 stödinsatser registrerades under 2015 via den öppna ingången och de uppföljningar som gjorts visar på stor nöjdhet.

Möjligheten till öppen ingång utesluter inte på något vis möjligheten till att söka bistånd till kommunens övriga stöd- och behandlingsinsatser. Norrköpings kommun arbetar för att missbruksvården ska vara lättillgänglig och därmed leda till att vården ska vara lätt att nå i ett tidigt skede.

– Norrköpings kommun tycker att öppen ingång till insatser är viktig för missbruksvården, så att det är lätt att få hjälp för den som behöver, säger Roger Källs (S) ordförande socialnämnden.

Olika tolkningar

IVO och Norrköpings kommun har olika tolkningar om var gränsen mellan allmänt riktade insatser och individuella insatser går. Lagligheten i kommunens beslut faller inte inom ramarna för IVO:s tillsyn, och dessutom saknas i nuvarande lagstiftning närmare reglering av vilka insatser som kräver individuella biståndsbeslut anser kommunen.

Man menar vidare att IVO inte kunnat peka ut några missförhållanden som har betydelse för enskilda personers möjlighet att få de insatser som de har rätt till.