• Sverige växlar spår till höghastighetsspår. Foto: Tommy Pettersson

Götalandsbanan förlängs till Jönköping

På Transportforum i januari kunde infrastrukturministern Carin Elmsäter-Svärd i sitt anförande presentera nyheten att hon gett i uppdrag till Trafikverket att snabbutreda utbyggnad av stambanan mellan Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. Vilket då engagerade kommunpolitiker längs med den aktuella sträckan.

– Utredningen skall presenteras redan i slutet av februari och skall titta på fysiska förutsättningar att genomföra förändringar, sa Carin Elmsäter-Svärd då vid anförandet och betonade också att de som tror att järnvägsproblemen är något quickfix inte riktigt har förstått den svenska järnvägens problem.

Den nya stambanan kan ha tåg som ska kunna gå i hastigheter mellan 250 och 320 kilometer i timmen blir en viktig nyckelfaktor och en tillväxtpolitisk förutsättning i regionen.

Delrapport

I en rapport som överlämnats till näringsdepartementet föreslår nu Trafikverket att en fördjupad utredning ska genomföras kring stambaneutvecklingen.

Kostnaderna för en ny stambana beräknas bli i storleksordningen 150 miljarder kronor och finansieringen ska inte enbart hämtas ur skattebasen utan avgifter är ett tänkbart instrument. Delar av de föreslagna sträckorna ska finnas med i nationella planen för transportsystemen under perioden 2014 till 2025. Ett förslag som regeringen fattar beslut om under vårriksdagen.

Utökat regionalt samarbete

Linköpings kommun har redan varit i elden och förberett ett samarbete med Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun. Med Ostlänkssamarbetet i tankarna går Linköpings kommun nu samman och bildar en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst. Den gemensamma organisationen möjliggör mer effektiva arbetssätt, underlättar kunskapsspridningen och utgör en starkare gemensam part gentemot staten.

– Vi har nu tillsammans tagit ett viktigt steg för att snabbt och effektivt knyta ihop Sveriges tillväxtregioner. Samarbetet med framförallt Jönköping är strategiskt viktigt för oss, säger Paul Lindvall kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun och fortsätter.

– Vi kommer initialt att skjuta till en miljon kronor för planeringsarbetet och har redan haft två möten med berörda kommuner.

Organisationen ska samordna kommunikation och kunskapsuppbyggnad som bedöms bättre kunna utföras gemensamt. Projektorganisationen kommer att ledas av Jönköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande Mats Green är styrelseordförande för den nya organisationen.

Beslut är på gång

Det finns ännu inga beslut tagna för delsträckorna Linköping-Jönköping-Borås. Däremot genomför Trafikverket en snabbutredning av dessa delsträckor och ska redovisa sitt uppdrag till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd men redan nu finns en delrapport klar till näringsdepartementet. Längs med sträckans upptagningsområde bor cirka 2 miljoner människor.

– Våra kommuner har ett starkt gemensamt intresse i att Götalandsbanan ska bli verklighet och då behöver vi en organisation för samarbetet så att vi kan arbeta kraftfullt, säger Mats Green kommunstyrelsens ordförande, Jönköpings kommun.

Götalandsbanan är ett samhällsbyggnadsprojekt som vid ett realiserande kommer att skapa nya arbetsmarknadsregioner och öka kapaciteten i järnvägsnätet. Detta förväntas vid full utbyggnad av Götalandsbanan leda till en positiv utveckling och tillväxt både inom och utanför Sveriges gränser.

– Götalandsbanan kommer att knyta ihop våra städer och invånare. För oss är det viktigt att tillsammans kraftsamla och samarbeta kommunerna emellan, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad.

Första steget i samarbetet är att verka för att beslut tas på nationell nivå om att planera och bygga Götalandsbanan i dess hela sträckning som en del av den ordinarie infrastrukturplaneringen eller som särskilt beslut. Med detta följer att planeringen av mellandelen av Götalandsbanan, sträckningen Linköping-Jönköping- Borås ska återupptas.