• Ann Revland är näringslivsdirektör i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Godkänt för Norrköping

När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar ”Öppna jämförelser Företagsklimat - om företagares uppfattning om kommunens myndighetsutövning under 2012 (Insikt) så får Norrköping tummen upp men inte mer. Norrköpings kommun får nöjd-kund-index (NKI) 64, vilket är godkänt enligt SKL. Rikssnittet för NKI är 67.

– Det pågår mycket förbättringsarbete på de kontor och förvaltningar som arbetar med myndighetsutövning. Nu har vi ännu mer underlag för det arbetet, därför var det viktigt för Norrköpings kommun att delta i SKL:s nationella undersökning, säger Anne Revland, näringslivsdirektör i en kommentar.

Brandskydd får högst betyg

Företagarna i Norrköpings kommun ger varierande betyg till de olika myndighetsområdena. Högst NKI får Brandtillsyn med ett värde på 77. Lägst NKI tilldelas Bygglov med ett värde på 59. Rikssnitt är för Bygglovs NKI är 60, förmodligen är det PBL 2011 som påverkar NKI-resultatet för bygglov nationellt. Företagarna är mest nöjda med tillgänglighet, bemötande och effektivitet (NKI 68) och i något mindre grad nöjda med information, kompetens och rättssäkerhet (NKI 64). Det är bemötande och effektivitet som företagen tycker är viktigast att ytterligare förbättra när det gäller kommunens myndighetsutövning.

Norrköping vs Sverige

I SKL:s rapport jämförs Norrköping med samtliga kommuner. De frågor där Norrköpings kommun har bäst resultat i jämförelse med samtliga kommuner, det vill säga ligger i nivå med rikssnittet, är möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan, tiden för handläggningen av ditt ärende,förmågan att hålla överenskomna tidsramar, möjligheten att komma i kontakt med rätt person eller personer via telefon samt hur kommunen informerade om möjligheten att överklaga beslutet. Bygglovsärenden är ett område som undersökts i Insikt. Under året har bygg- och miljökontoret bland annat arbetat med att förbättra informationen på kommunens webbplats, och med att införa e-tjänster. Information om processen för bygglov ska förbättras, så att den som söker tidigt får en indikation på hur lång tid ett ärende kan ta och hur mycket det kommer att kosta.

Serveringstillstånd

Ett annat myndighetsområde som undersökts är serveringstillstånd, dessa hanteras av socialkontoret. Företagarna ger bra betyg till socialkontoret både vad det gäller tillgänglighet och bemötande (NKI 76). Socialkontoret arbetar med att förbättra servicen ytterligare genom att utveckla e-tjänster (ansökan och remisser), effektivisera tillsynen genom att tillsätta arvoderade inspektörer och vill erbjuda utbildning direkt på krogen, som ett komplement till kurs i ansvarsfull alkoholservering. Alla förvaltningar som är berörda av SKL:s undersökning har gått igenom rapporten från SKL och använder den som ett underlag i sitt förbättringsarbete.

Godkänt men kan bli bättre

I Norrköping har 389 företag svarat på enkäten som gäller avslutade ärenden under år 2012 inom följande område, brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Enkäten mäter helt och hållet sådant som kommunen rår över och kan påverka. Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden, information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.