• Regionrådet Kaisa Karro. Foto: Tommy Pettersson

En attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare

En vård i världsklass förutsätter att medarbetarna trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. För att klara av att rekrytera nya medarbetare och för att kunna behålla de vi redan har måste Region Östergötland vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö.

För att nå dit krävs det att alla medarbetare känner inflytande och makt över den egna arbetssituationen. Vi har fortfarande ett stort arbete kvar att göra, men för oss i Koalition för Östergötland är arbetsmiljöfrågor och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare en prioriterad fråga.

Fokusering

Under året har vi fokuserat på hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling. Det både förutsätter och bidrar till aktiva och delaktiga medarbetare. Regionens medarbetare ska ha möjlighet att bidra till en god arbetsmiljö och kunna påverka sin arbetssituation för att upprätthålla en god hälsa. Chefer och medarbetare ska arbeta tillsammans för att främja det som leder till en god arbetsmiljö, som exempelvis en god kommunikation. Vi vill även främja insatser som bidrar till tidig återgång i arbete efter sjukskrivning. Det är en viktig jämställdhetssatsning då vi vet att kvinnor har högre sjukskrivningstal än män.

Vi har även tagit beslut om att införa yrkesintroduktion för undersköterskor och sjuksköterskor. Det innebär att nyanställda undersköterskor ska erbjudas ett yrkesintroduktionsprogram som innehåller bl.a. kompetensmöten och färdighetsträning. Nyexaminerade sjuksköterskor ska erbjudas ett yrkesintroduktionsprogram beroende på den enskildes behov och var i regionen man arbetar. Syftet med satsningen är att underlätta inträdet i arbetslivet och att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare för nya sjuksköterskor och undersköterskor, för att både locka nya medarbetare och behålla befintliga.

Snabbspår

I januari 2017 startar regionens språksnabbspår för nyanlända med medicinsk utbildning. Vi gör denna satsning för att främja integration, tillvarata den medicinska kompetens som många har och för att möta sjukvårdens behov av bemanning. Det blir en vinst för den enskilda individen som får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden tidigare, samtidigt som det kan underlätta för regionen att klara av den långsiktiga kompetensförsörjningen

Vi behöver fortsätta arbetet med rätt använd kompetens. Det handlar om att se över vilken yrkeskategori som ska göra vilka arbetsuppgifter och att avlasta sjukvårdspersonalen från en del administration.

Under 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att göra Region Östergötland till en ännu mer attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare, både nuvarande och framtida.