E22:an rustas upp

Att ta sig genom Söderköping är inte alltid någon lätt historia. Trafiksituationen på E22 är stundtals ohållbar – i synnerhet under sommaren då milslånga köer uppstår vid broöppningar och trafiksignaler.

Trafikverket utreder nu sträckan för att kunna lösa problemet så att E22:an verkligen ska kunna fylla sin viktiga funktion i det nationella stamvägnätet.

3-4 fält

Målet är att lyckas bygga vägen mötesfri med tre till fyra körfält. I förslaget till ny nationell transportplan för 2014-2025 ligger Förbifart Söderköping med för ombyggnation under 2017. Nu väntar fältinventeringar, mätningsarbeten och geotekniska undersökningar från och med nu och ett år framåt. Under första halvan av 2015 ska vägplanen vara färdigställd.

Avstånden är långa mellan orterna på kusten och många arbetspendlar på denna sträcka. Därför ställs det ökade krav på framkomlighet på vägen.