Dialog om järnvägen

Många utredningar och rapporter har gjorts om höghastighetsjärnvägen. Nu vill Sverigeförhandlingen och Region Östergötland få in fler röster om framtida möjligheter med de nya stambanorna.

Det är Sverigeförhandlingen som har startat ett arbete med regiondialoger. I förra veckan samlades två grupper med företrädare från närings- och föreningsliv, universitet, turism och kultur för diskussioner och framtidsspaningar. Syftet är att prata om de positiva effekter som höghastighetstågen kan ge, både nationellt och i Östergötland.

– Vi diskuterade bland annat platsens ökade betydelse och transporters viktiga roll för kompetensförsörjning i Östergötland, liksom vikten av ökad godskapacitet för tillverkningsindustrin och att så snabbt som möjligt se till att hela systemet byggs ut, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson från Sverigeförhandlingen

Förutom i Östergötland förs regiondialoger i Sörmland, Jönköping och Kronoberg. Den 8 maj planerar Sverigeförhandlingen för ett nationellt seminarium, för erfarenhetsutbyte med de olika regionerna. Slutsatserna från regiondialogerna kommer att användas i Sverigeförhandlingens slutrapport till regeringen i december 2017.