Brister på demensboende ses över

Ett av Norrköpings kommuns särskilda boenden för demenssjukdomar har blivit förlagda med att genomföra flertalet åtgärder omgående efter en utredning enligt Lex Sarah.

I oktober i år blev bland annat en boende utsatt för ett sexuellt övergrepp av en annan boende. Övergreppet föranledde en Lex Sarah utredning som visat på ett flertal allvarliga brister. Felaktigt utförda insatser och brister i hur personalen bemöter personer med demenssjukdom är några av punkterna som nu behöver åtgärdas.

Förbättra omsorgen

De nationella riktlinjerna syftar till en personcentrerad omvårdnad för att kunna upprätthålla en god demensvård. Enligt utredningen har inte boendet följt detta vilket ses som en allvarlig brist. Det fanns även en avsaknad av tillräckliga aktiviteter, stimulans och utevistelse för de boende.

Vård- och omsorgskontoret ser mycket allvarligt på det utredningen har visat och menar att det påverkat enskilda personers värdighet och välbefinnande. Åtgärderna inbegriper bland annat att utveckla personalens arbetssätt och kunskap kring värdegrund och de satta nationella riktlinjerna. Fokus ska även läggas på att kvalitetsgranska journalanteckningar för att kunna trygga en utveckling av personcentrerad vård och omsorg.