• Den kraftiga prisutvecklingen på fastigheter har lett till ökade priser på kommunens tomträtter. Foto: Hasse Holmberg

Avgifter på tomträtter omprövas

Den årliga avgiften som tomtägare betalar till kommunen kommer att omprövas. Det beslutades när stadsplaneringsnämnden sammanträdde den 15 juni.

På 96 av kommunens cirka 2000 tomträtter kommer den årliga avgift som tomtägaren betalar till kommunen, att omprövas. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller för en 10- eller 20-års period.

Periodens längd beror på när tomterna uppläts och bebyggdes. Förslaget för småhus innebär en ökning med sju procent, jämfört med om de omprövats förra året.

Anledningen

En anledning till den ökade årliga avgiften är den kraftiga prisutveckling som skett på fastigheter. Medelökningen för småhustomträtter och som har 10-åriga perioder är cirka 4 500 kronor per år, vilket innebär en ökning på 86 procent. För de med 20-åriga perioder innebär det cirka 14 100 kronor per år, vilket är detsamma som en ökning med 284 procent.

Hög ökning

När det gäller flerbostadshus berörs en tomträtt med bostadsrättsradhus med 10-årig period, får en årlig ökning på cirka 89 procent. Övriga fem flerbostadshus har 20-åriga perioder och får en medelökning av den årliga avgiften med nära 370 procent.