• Realgymnasiet i Norrköping var en av skolorna som fick godkänt av Skolinspektionen. Foto: Anders Magnusson
  • Fria Läroverken har fått godkännande för en utökningFoto: Anders Magnusson

Ansökningar minskar om fristående skolor

Det finns nu godkännande och därmed möjlighet för nya fristående skolor att etablera sig i 25 kommuner inför läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har fått in 380 stycken ansökningar om att starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig skola. Enligt en summering som Skolinspektionen har gjort efter att samtliga beslut om tillstånd, utökning och avslag behandlats.

Ansökningarna om att starta fristående skola har minskat de senaste åren. På tre år har antalet ansökningar halverats. 44 nya fristående skolor får starta höstterminen 2015. Det är något fler än vad som fick starta höstterminen 2014 men ett lågt antal sett till den senaste femårsperioden.

Utökningar i Norrköping

Ett godkännande från myndigheten innebär inte att skolan kommer att starta till hösten. Beslut kan omprövas eller överklagas till Förvaltningsrätten och det måste dessutom finnas tillräckligt med sökande elever för att det ska ihop sig.

43 fristående grund- och gymnasieskolor får tillstånd att starta verksamhet i 25 olika kommuner under hösten 2015 och det gäller bland annat skolor i både Norrköping och Linköping. Ett tjugotal ansökningar hade kommit in till inspektionen om att få starta och/eller utöka i Östergötland. Ett par skolor nyetableras i Linköping respektive Norrköping, en handfull skolor får tillstånd att utöka elevantalet i Motala, Norrköping och Linköping.

Norrköpings Idrottsgymnasium och Jensen Gymnasium har får tillstånd för en nyetablering i Norrköping. Fria Läroverken, Prolympia har fått godkännande för en utökning. Drygt ett tiotal skolor fick avslag eller skrevs av från att starta/utöka i Östergötland, däribland fanns Gryts Skärgårdsskola.

Ansökningarna om att starta fristående skola har minskat de senaste åren. Det minskade antalet beror inte på att Skolinspektionen har godkänt en mindre andel av ansökningarna. Myndigheten godkänner en ungefär lika stor andel av ansökningarna i år som 2011. Det året inkom dock 489 ansökningar om att starta skola jämfört med 164 i år, vilket får genomslag i antalet godkännanden.

Fler grundskolor har godkänts i år än förra året. 33 grundskolor får starta 2015. Dessutom får en grundsärskola starta. Antalet gymnasieskolor som får starta fortsätter dock att minska. Sedan 2009 har antalet gymnasieskolor som får starta minskat varje år, från cirka 60 skolor till 10 skolor. Ytterligare 50 godkännanden har getts till skolor som redan bedriver verksamhet. I de fallen handlar det om utökningar av antalet årskurser eller program.

Redan etablerade

Majoriteten av de ansökningar som Skolinspektionen godkänt kommer från skolhuvudmän som redan driver skolor. Redan etablerade söker mer och godkänns oftare. I Sverige finns sedan tidigare 830 fristående och 4 087 kommunala grundskolor, samt 455 fristående och 877 kommunala gymnasieskolor.

Sammanlagt gällde ansökningarna start i 61 kommuner. I 25 av dessa har skolor fått klartecken att starta. I samtliga 25 finns sedan tidigare andra fristående skolor.

Totalt har nära hälften av ansökningarna i ansökningsomgången fått avslag. Det är ofta flera orsaker bakom att en ansökan fått avslag. De vanligaste är brister i elevprognoser, skolbibliotek, skollokaler och ekonomi.

Merparten av kommunerna där skolor får starta är storstadskommuner med tillhörande kranskommuner samt andra medelstora stadskommuner. I dessa kommuner bor en stor andel av Sveriges befolkning. Det finns ett tydligt och återkommande samband över tid mellan hur många som vill etablera friskolor och befolkningsstorlek i kommunerna.