• Ängsholmen Sandgärde ligger i Gryts skärgård en bit utanför Valdermarsvik. Foto: Tommy Pettersson
  • Naturen i Gryts skärgård är redan tidigare utsedd till en av 21 svenska pärlor av WWF. Foto: Tommy Pettersson

Ängsholmen i Sandgärde nyrestaurerat

För ett par veckor sedan invigde Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland och ordförande i Skärgårdsfonden WWF, den nyrestaurerade ängsholmen Sandgärde i Gryts skärgård. Skogen har gallrats och ängarna har nu kommit tillbaka igen.

Naturen i Gryts skärgård är redan tidigare utsedd till en av 21 svenska pärlor av WWF och skärgården består av en mängd öar med skogar, artrika ängs- och betesmarker, har ett rikt fågelliv och stora marina värden.

Arbetet med Sandgärde ängsholme startade 2009 med stöd av Skärgårdsfonden WWF och Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Svenska pärlor

När projektet startade 2009 var ön igenvuxen men nu har skogarna gallrats ur och ängsmarken återfått sin ursprungliga form utan skuggande träd. Åkermarken med diken och stenmurar är restaurerade, en trägärdesgård har byggts, nötkreatur ska beta och ängen slåttras. Målet med projektet har varit att utveckla öns biologiska och kulturella värden. Naturen har formats av att människor brukat marken under århundraden.

– Ön kommer att bli en viktig och populär utflyktsplats för människor som är intresserade av natur och kultur. Vi hoppas också att den blir en ny och viktig del av turismen i Gryts skärgård, säger Hans Zschaeck, Harstenabo och viktig kugge i restaureringsarbetet.

Utrotningshotade ängsmarker

Svenska ängsmarker är en företeelse som krymper i yta och därför är restaureringen i Gryts skärgård dubbelt viktig. En grundlig dokumentation kommer att utföras kring öns geologi, samt kultur- och naturhistoria. Dokumentationen ska sedan förvaras på Östergötlands museum i Linköping och överlämnas till Harstena samfällighetsförening. Där ingår också en symbolisk gåva med tre redskap som använts vid ängsbruket på Sandgärdet, allt enligt Per Gräslund, en av initiativtagarna till Skärgårdsfonden WWF.

Sandgärde är en cirka 30 hektar stor ö som tillhör Harstena by. Traditionellt slåttrades ön för att ge vinterfoder till husdjuren och betades efteråt. Här finns ängsarter som jungfrulin, blåsuga, adam och eva, tvåblad, blodnäva, mandelblom, kattfot, humleblomster, rödblära, slåtterfibbla, backnejlika och låsbräken.

Stiftelsens Skärgårdsfonden WWF ger anslag till vetenskaplig forskning inom ramen för Världsnaturfonden WWF:s naturvårdsverksamhet, främst i Gryts skärgård. Medlen används bland annat till utbildning, för att öka kunskapen om miljöpåverkan på skärgårdslandskapets växter och djur och att främja en bebyggelseutveckling i skärgården som harmonierar med kulturlandskapets karaktär.