• Nya miljödirektiven kan få konsekvenser för Holmen Paper. Foto: Tommy Pettersson

Ändrade miljökrav för sjöfarten

Den förste januari 2015 gäller nya EU-direktiv för sjöfarten i Östersjön. Fartygen måste använda miljövänligare bränsle och det nya direktivet kan slå hårt mot hamnarna vid Östersjön. Det nya miljövänligare bränslet är dyrare och kommer att drabba fraktbåtarnas kunder, som kan komma att välja andra sätt att frakta gods. För hamnen i Norrköping kan den nya lagen innebära minskade intäkter och mindre jobb för hamnarbetarna.

Det har länge i transportkretsar och inom EU diskuterats om svavelhalten i det marina bränslet. I känsliga områden som Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön måste fartygens utsläpp minska för att säkerställa ett gott miljöskydd. De nya direktiv, som kommer att gälla från den 1 januari 2015, innebär att svavelhalten i bränslet ska minska från idag 1 procent till 0,1 procent 2015. Från sjöfartshåll och exportindustrin höjs nu röster om att de nya bränsledirektiven kommer att snedvrida konkurrensen och följden kommer att bli en ökad godstrafik på våra vägar. Sjöfartsverket har i sin konsekvensutredning pekat på att framför allt skog-och metallindustrin kommer att drabbas hårt av ökade kostnader i och med de nya reglerna. Patrik Åman, VD för Norrköpings hamn och stuveri AB, säger i ett uttalande ”hela transportkartan kommer att ritas om”.

Höga bränslekostnader

För att nå det nya målet med minskat svavelutsläpp behöver fartyg, som trafikerar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen, byta till destillerad olja istället för bunkerolja som används idag. Destillerad olja är betydligt dyrare än bunkeroljan och kommer att öka kostnaden för fartygen, vilket kan medföra att fartygstransporter får svårare att konkurrera med lastbilstransporter. Skulle godstransporterna via Östersjön minska kommer också hamnen i Norrköping att få sämre intäkter, då färre fartyg löper in och ut ur hamnen för att lasta och lossa gods. Därmed hotas också jobben för hamnarbetarna.

Konsekvenser för Holmen Paper

- För oss på Holmen Paper innebär dom nya direktiven en stor osäkerhet och med all sannolighet ökade kostnader för våra transporter. Företaget använder idag tre leasade fartyg för transporter av papper och ökade kostnader för fartygsbränsle kommer att tvinga oss till andra transportsätt för att klara den tuffa konkurrensen inom pappersindustrin. Mycket av företagets pappersproduktion går på export och i framtiden kan det bli tåg eller lastbil, som kommer att gälla istället för fartyg, säger informationschefen Jonas Lindell på Holmen Paper, som också pekar på den osäkerhet som råder om alla större exportindustrier väljer tåg- eller lastbilstransport i framtiden. Kan till exempel tågtrafiken utökas om det blir en kraftig efterfrågan från industrin?

Hans Svanberg