• Elisabeth Nilsson och Länsstyrelsen Östergötland projektplanerar nu tillsammans med Östersjöländerna. Foto: Tommy Pettersson

31 miljoner till Östergötland

Nu får Östergötland 31 miljoner kronor till ett projekt för kust- och havsplanering. Projektet som får pengar heter Coast4us ingår myndigheter, kommuner, universitet, olika organisationer och företag från Sverige, Åland, Estland och Lettland. I projektet ingår dessutom flera associerade organisationer som på olika sätt stödjer projektet.

Länsstyrelsen i Östergötland har tillsammans med 15 andra organisationer sökt och blivit beviljade 31 miljoner kronor ur EU:s Central Baltic-program för att utveckla kust- och havsplaner. I projektet, som kallas Coast4us, ska olika värden och intressen kartläggas och planeringsverktyg tas fram och testas.

Coast4us

Östersjöns kust- och havsområden är viktiga för många. Tack vare medel från EU:s Central Baltic-program kan nu Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings universitet, organisationerna Hela Sverige ska leva och Coompanion Östergötland, samt företaget Aspöja fastigheter tillsammans med nio andra organisationer utveckla arbetet kring kustplanering. Detta genom projektet Coast4us.

– Genom Coast4us kan vi tillsammans med kommuner och andra organisationer runt Östersjön stötta och underlätta planeringsprocessen med bättre verktyg och underlag. De nya underlagen som tas fram kan användas för att tydliggöra problem och se lösningar för att nå friskare vattenmiljöer i Östersjön, säger Elisabeth Nilsson, landshövding vid Länsstyrelsen Östergötland.

Smart planering

Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen. Förhoppningen är att arbetet kommer att leda till friskare kustvattenmiljöer, nya arbeten och bättre nätverk på Östersjönivå, med stor hänsyn till de marina ekosystemtjänsterna.

Motstående intressen kan ge ökade konflikter mellan exploateringsintressen och bevarande av naturresurser, ekosystemtjänster och kulturvärden. Bra och uppdaterade kartunderlag är viktiga för att tydliggöra var olika värden och intressen är av stor betydelse. Nya planeringsverktyg kan även underlätta ett lokalt deltagande i planeringsprocessen.

– Med bättre underlag och i samverkan med de som bor och verkar i området vill vi hitta bra lösningar för aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att nå friskare vattenmiljöer, säger Sofia Bastviken, utredare på miljöanalysfunktionen på Länsstyrelsen Östergötland.