• Regionrådet Anita Jernberger är med och skjuter till pengar. Foto: Tommy Pettersson

1,3 miljoner kronor till kulturen

Där staten går ur går regionen in

Nu täcker Region Östergötland (forna Landstinget och Östsam), upp för statliga neddragningar av den regionala kulturverksamheten med drygt 1,3 miljoner kronor.
Anledningen till att man skjuter till pengar är att staten dragit ner anslagen i motsvarande grad och det gillar inte Region Östergötlands politiska ledning.

Kul råd

Statens kulturråd har beslutat om fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet för 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Neddragningen från staten motsvarar 1,5 procent av föregående års anslag och berör samtliga län. För Östergötlands del innebär beslutet en minskning med nästan en miljon kronor jämfört med 2014.
– Kulturen är viktig för den regionala utvecklingen i Östergötland. En  neddragning i den här storleksordningen skulle slå mycket hårt mot våra  regionala kulturverksamheter och hotar att drabba till exempel  verksamhet för barn och unga. Det är viktigt att staten framöver återgår  till att prioritera den regionala kulturen, den del av kulturen som  ligger verkligt nära våra invånare, säger Anita Jernberger (FP),  ordförande i Regionutvecklingsnämnden.

På förra årets nivå

För att kunna upprätthålla regional kulturverksamhet på samma nivå som 2014, efter statens aviserade neddragning, kommer nu Region Östergötland att skjuta till ett ekonomiskt anslag. Föreslaget tillskott på 1 320 000 kr motsvarar statens minskning på 999 000 kr samt indexuppräkning på 0,5 % av 2014 års nivå på statens andel vilket motsvarar 333 000 kr. Beslutet om att förstärka regionutvecklingsnämndens ekonomiska ram fattas av regionstyrelsen den 3 mars.
– Arbetet med kultursamverkansmodellen har bedrivits framgångsrikt i Östergötland. Här finns kulturverksamheter av mycket hög kvalitet och en stark vilja till utveckling och samverkan.  Det som är mest oroväckande är att staten skickar signaler om att samverkansmodellen inte är prioriterad. Att man inte vill ta sitt ansvar för att de regionala kulturverksamheterna ges möjligheter till fortsatt hög kvalitet och konstnärlig utveckling. Det här handlar som sagt om den kultur som är närmast medborgarna, säger Anita Jernberger. Regional kulturverksamhet omfattar anslag till länsmuseer,  musikinstitutioner, teatrar och främjandeverksamheter för film, konst,  dans, teater och bibliotek. I Östergötland omfattas regionala uppdrag  till Regionbibliotek Östergötland, Film i Öst, Hemslöjden i  Östergötland, Riksteatern i Östergötland, Östergötlands arkivförbund,  Norrköpings symfoniorkester, Östergötlands museum, Östgötateatern och  Östgötamusiken.